Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie realizacji zamówienia na opracowanie planu rozwoju eksportu

 

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27,61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest OPRACOWANIE Planu Rozwoju Eksportu Spółki Albatros Aluminium Sp. z o.o. w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu: „Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla rozwoju poprzez eksport przedsiębiorstwa Albatros Aluminium Sp. z o.o.”. Inwestycja współfinansowana jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 – Paszport do eksportu, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-30-389/11-00.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zaproszenie do składania ofert”, który znajduje się poniżej i możliwy jest do pobrania. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, wraz z załącznikami, znajduje się także w siedzibie Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań oraz w siedzibie zakładu produkcyjnego: ul. Południowa 36, 78-600 Wałcz.

Kompletne oferty prosimy składać do 10 sierpnia 2012r. do godz. 12:00 pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłką poleconą, albo kurierem. W każdym przypadku za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej wpływu pod wyżej wskazanym adresem.

Oferenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą uczestniczyć w postępowaniu na tych samych zasadach oraz mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym w toku postępowania.

Oferent jest związany ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres info@albatros-aluminium.com

- Albatros-Aluminium-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow_paszport.doc
- Albatros-Aluminium_oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia_paszport.doc
- ZAPROSZENIE-DO-SKLADANIA-OFERT_paszport-do-eksportu_31072012.pdf