Polityka środowiskowa

Mając na uwadze poszanowanie środowiska naturalnego firma SPÓŁKA ALBATROS ALUMINIUM świadomie podjęła działania w sferze organizacji i zarządzania środowiskowego.
Zarządzanie środowiskowe, prowadzone zgodnie z normą ISO 14001:2004 oraz innymi przepisami traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania firmą. 

Systematycznie dokonujemy identyfikacji występujących znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny ich parametrów. Parametry te staramy się poprawiać, rokrocznie wyznaczając i realizując adekwatne cele środowiskowe.
Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, jak również do spełniania wymogów dotyczących ochrony środowiska precyzowanych przez klientów.
Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem oparte na modelu zrównoważonego rozwoju prowadzonego z myślą o przyszłych pokoleniach.

W celu realizacji niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:

  • Minimalizowanie ilości zanieczyszczeń w ściekach i emitowanych do powietrza,
  • Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, surowcami, odpadami i energią,
  • Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.

Niniejszą politykę realizujemy w szczególności poprzez:

  • Podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej pracowników,
  • Stosowanie w procesie produkcyjnym surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
  • Doskonalenie procesów produkcyjnych i zakupywanie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko,
  • Planowanie i realizację działań zapobiegających wystąpieniu awarii oraz zapobiegających skutkom potencjalnych awarii dla środowiska,
  • Stosowanie najlepszych dostępnych technologii (BAT) w planowaniu rozwoju firmy,
  • Informowanie wszystkich zainteresowanych stron o naszej działalności w kontekście ochrony środowiska,

Niniejsza polityka środowiskowa oraz procedury i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania są znane i stosowane przez wszystkich pracowników firmy.
Za realizację niniejszej polityki odpowiedzialny jestem osobiście, deklaruję również zapewnienie zasobów niezbędnych do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Arkadiusz Bruski
Prezes Zarządu