Dofinansowania

Charakter działalności realizowanej przez spółkę Albatros Aluminium wiąże się z aktywną współpracą z instytucjami uczestniczącymi we współfinansowaniu inwestycji związanych z przemysłem, rozwojem nowoczesnych technologii oraz ochroną środowiska.

Partnerami instytucjonalnymi Spółki jest Unia Europejska - Fundusze Europejskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Województwo Zachodniopomorskie. Dofinansowane projekty dotyczą inwestycji infrastrukturalnych, badawczo-rozwojowych, jak również dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Projekty realizowane są w zakładzie produkcyjnym Spółki w Wałczu.

dofinansowanie_loga_banner

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

Perspektywa 2014 – 2020

„Opracowanie i wdrożenie nowego cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A do zabudów wielko-gabarytowych o wymiarach 438 mm (szerokość), 30 mm (wysokość), 1.4-3 mm (zakres grubości ścianek) oraz zgodnie z normą PN-EN 775-9”.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie nowego cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A do zabudów wielko-gabarytowych o wymiarach 438 mm (szerokość), 30 mm (wysokość), 1.4-3 mm (zakres grubości ścianek) oraz zgodnie z normą PN-EN 775-9”.

Realizacja projektu następuje w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPZP.01.01.00-32-M003/19-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego zaawansowanego wyrobu – cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A o obniżonej masie) oraz podwyższonych cechach jakościowych tj. własnościach mechanicznych, dokładności wymiarów i jakości powierzchni.

Wartość projektu: 122.385,00 zł
Wartość dofinansowania: 84.575,00 zł

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu, aby wytwarzać energię elektryczną i cieplną dla potrzeb zakładu produkcyjnego Albatros Aluminium w Wałczu.

Całkowity koszt projektu wynosi: 12 927 300,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 5 334 280,00 zł

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Jednocześnie Albatros Aluminium Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów  finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i  Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na  wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do  zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z o.o.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o  dofinansowanie projektu "Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z  o.o.".

Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 2.3.2 Bony na  innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i  będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest pozyskanie przez Wnioskodawcę nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu o zmaksymalizowanych właściwościach grzewczo-chłodzących oraz znacznie ulepszonej technologii jego produkcji.

Wartość projektu: 393.600,00 zł.
Wartość dofinansowania: 224.000,00 zł.

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

Informujemy, iż w rezultacie przeprowadzonego postępowania ofertowego zgodnie z zapytaniem ofertowym z 17 listopada 2015r. wybrano ofertę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Intelligent Extrusion for Automotive (CBR IEA) przez Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Ministrem Rozwoju i Finansów umowę o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Intelligent Extrusion for Automotive (CBR IEA) przez Albatros Aluminium Sp. z o.o.".

Realizacja projektu następuje w ramach działania Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego IEA, a planowane efekty obejmują wsparcie b+r dla produkcji kształtowników aluminiowych na rzecz branży automotive.

Wartość projektu: 11.392.008,00 zł

Wartość dofinansowania: 5.126.403,60 zł

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego".

Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie prac rozwojowych, a planowane efekty obejmują opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego.

Wartość projektu: 2.835.807,92 zł.

Wartość dofinansowania: 1.417.903,96 zł.

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

Wdrożenie technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych".

Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem i planowanym efektem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie beneficjenta technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych.

Wartość projektu: 55.900.000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 20.000.000,00 zł.

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych

Informujemy, ze Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej zabudowy nadwozi pojazdów specjalnych używanych w straży pożarnej. Opracowane technologie pozwolą wprowadzić na rynek całkowicie nowy produkt w postaci nowego rodzaju zabudowy pojazdu strażackiego.

Wartość projektu: 7 279 676,18 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 783 559,50 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne".

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

Perspektywa 2007 – 2013

Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych".
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej zabudowy nadwozi pojazdów specjalnych używanych w straży pożarnej. Opracowane technologie pozwolą wprowadzić na rynek całkowicie nowy produkt w postaci nowego rodzaju zabudowy pojazdu strażackiego.

Wartość projektu: 7 279 676,18 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 783 559,50 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne".

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/ncbr

Projekty Krajowe

DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o., jako lider konsorcjum EXALU5000 zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx".

Dofinansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia pilotażowego: „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej – DEMONSTRATOR+”.

Programy Strategiczne

Opracowanie technologii wyciskanie kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii wyciskanie kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)” (akronim EXALCO).

Celem projektu jest zaprojektowanie składów chemicznych wlewków ze stopów AlMgSi(Cu) w powiązaniu z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi procesu wyciskania opartymi na nisko-temperaturowej obróbce cieplno-plastycznej na wybiegu prasy i starzeniu ciągłym w kontrolowanym polu temperatury.

Wartość projektu: 17.068.748,82 zł
Kwota dofinansowania: 12.483.402,94 zł

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych – Lider
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Albatros Aluminium Sp. z o.o.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/ncbr

Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx

Informujemy, ze Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx” (akronim: EXTRUALU7)

Celem projektu jest opanowanie kompleksowej technologii wytwarzania kształtowników zamkniętych o małych grubościach ścianek ze stopów aluminium serii 7xxx, techniką wyciskania zgrzewającego.

Wartość projektu: 14 060 661,00 zł
Dofinansowanie: 8 870 447,00 zł

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich – Lider
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych
 • Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/ncbr

Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania

Informujemy, ze Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania” (akronim: SUPERCOATS)

Celem projektu jest opracowanie technologii osadzania cienkich powłok z nowych supertwardych materiałów, którymi są wieloskładnikowe borki wolframu domieszkowane wybranymi metalami przejściowymi, które zapewnią zwiększenie trwałości narzędzi w procesach kucia i wyciskania.

Wartość projektu: 14 081 016,79 zł

Kwota dofinansowania: 11 434 381,89 zł

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej - Lider
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Państwowej Akademii Nauk
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
 • Politechnika Wrocławska
 • Albatros Aluminium Sp. z o.o.
 • Sanha Polska Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/ncbr