Dofinansowania

Charakter działalności realizowanej przez spółkę Albatros Aluminium wiąże się z aktywną współpracą z instytucjami uczestniczącymi we współfinansowaniu inwestycji związanych z przemysłem, rozwojem nowoczesnych technologii oraz ochroną środowiska.

Partnerami instytucjonalnymi Spółki jest Unia Europejska - Fundusze Europejskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Województwo Zachodniopomorskie. Dofinansowane projekty dotyczą inwestycji infrastrukturalnych, badawczo-rozwojowych, jak również dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Projekty realizowane są w zakładzie produkcyjnym Spółki w Wałczu.

dofinansowanie_loga_banner

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

Perspektywa 2014 – 2020

„Helioelektrownia Wałcz. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zakładu produkcyjnego Albatros Aluminium Sp. z o.o.”.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu „Helioelektrownia Wałcz. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zakładu produkcyjnego Albatros Aluminium Sp. z o.o.”
Realizacja projektu następuje w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPZP.02.10.00-32-C194/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 02.00 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 02.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Celem głównym projektu jest uniezależnienie dostaw energii elektrycznej od jednego zewnętrznego dostawcy. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są: wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej w procesie zasilania zakładu w energię elektryczną; produkcja energii z odnawialnych źródeł poprzez wykorzystanie własnej jednostki wytwarzania OZE w przedsiębiorstwie.

Wartość projektu: 2.841.841,20 zł zł
Wartość dofinansowania: 1.004.075,59 zł

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

„Opracowanie i wdrożenie nowego cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A do zabudów wielko-gabarytowych o wymiarach 438 mm (szerokość), 30 mm (wysokość), 1.4-3 mm (zakres grubości ścianek) oraz zgodnie z normą PN-EN 775-9”.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie nowego cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A do zabudów wielko-gabarytowych o wymiarach 438 mm (szerokość), 30 mm (wysokość), 1.4-3 mm (zakres grubości ścianek) oraz zgodnie z normą PN-EN 775-9”.

Realizacja projektu następuje w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPZP.01.01.00-32-M003/19-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego zaawansowanego wyrobu – cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A o obniżonej masie) oraz podwyższonych cechach jakościowych tj. własnościach mechanicznych, dokładności wymiarów i jakości powierzchni.

Wartość projektu: 122.385,00 zł
Wartość dofinansowania: 84.575,00 zł

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu, aby wytwarzać energię elektryczną i cieplną dla potrzeb zakładu produkcyjnego Albatros Aluminium w Wałczu.

Całkowity koszt projektu wynosi: 12 927 300,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 5 334 280,00 zł

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Jednocześnie Albatros Aluminium Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów  finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i  Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na  wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do  zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z o.o.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o  dofinansowanie projektu "Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z  o.o.".

Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 2.3.2 Bony na  innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i  będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest pozyskanie przez Wnioskodawcę nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu o zmaksymalizowanych właściwościach grzewczo-chłodzących oraz znacznie ulepszonej technologii jego produkcji.

Wartość projektu: 393.600,00 zł.
Wartość dofinansowania: 224.000,00 zł.

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

Informujemy, iż w rezultacie przeprowadzonego postępowania ofertowego zgodnie z zapytaniem ofertowym z 17 listopada 2015r. wybrano ofertę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Intelligent Extrusion for Automotive (CBR IEA) przez Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Ministrem Rozwoju i Finansów umowę o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Intelligent Extrusion for Automotive (CBR IEA) przez Albatros Aluminium Sp. z o.o.".

Realizacja projektu następuje w ramach działania Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego IEA, a planowane efekty obejmują wsparcie b+r dla produkcji kształtowników aluminiowych na rzecz branży automotive.

Wartość projektu: 11.392.008,00 zł

Wartość dofinansowania: 5.126.403,60 zł

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

„Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów długich o zmiennym przekroju ze stopów aluminium do zastosowań między innymi w słupach oświetleniowych”

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów długich o zmiennym przekroju ze stopów aluminium do zastosowań między innymi w słupach oświetleniowych”.

Celem projektu jest realizacja prac B+R dotyczących opracowania kompleksowej technologii wytwarzania słupa aluminiowego i elementów konstrukcyjnych, w tym wykorzystanie odpadu, jako podstawy słupa oświetleniowego.

Wartość projektu: 23.752.032,78 zł

Wartość dofinansowania: 14.386.773,99 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com


Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego".

Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie prac rozwojowych, a planowane efekty obejmują opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego.

Wartość projektu: 2.835.807,92 zł

Wartość dofinansowania: 1.417.903,96 zł

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

Wdrożenie technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych".

Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem i planowanym efektem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie beneficjenta technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych.

Wartość projektu: 55.900.000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 20.000.000,00 zł.

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych

Informujemy, ze Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej zabudowy nadwozi pojazdów specjalnych używanych w straży pożarnej. Opracowane technologie pozwolą wprowadzić na rynek całkowicie nowy produkt w postaci nowego rodzaju zabudowy pojazdu strażackiego.

Wartość projektu: 7 279 676,18 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 783 559,50 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne".

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

Perspektywa 2007 – 2013

Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych".
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej zabudowy nadwozi pojazdów specjalnych używanych w straży pożarnej. Opracowane technologie pozwolą wprowadzić na rynek całkowicie nowy produkt w postaci nowego rodzaju zabudowy pojazdu strażackiego.

Wartość projektu: 7 279 676,18 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 783 559,50 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne".

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/ncbr

Projekty Krajowe

DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o., jako lider konsorcjum EXALU5000 zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx".

Dofinansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia pilotażowego: „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej – DEMONSTRATOR+”.

Programy Strategiczne

Opracowanie technologii wyciskanie kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)

Informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii wyciskanie kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)” (akronim EXALCO).

Celem projektu jest zaprojektowanie składów chemicznych wlewków ze stopów AlMgSi(Cu) w powiązaniu z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi procesu wyciskania opartymi na nisko-temperaturowej obróbce cieplno-plastycznej na wybiegu prasy i starzeniu ciągłym w kontrolowanym polu temperatury.

Wartość projektu: 17.068.748,82 zł
Kwota dofinansowania: 12.483.402,94 zł

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych – Lider
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Albatros Aluminium Sp. z o.o.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/ncbr

Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx

Informujemy, ze Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx” (akronim: EXTRUALU7)

Celem projektu jest opanowanie kompleksowej technologii wytwarzania kształtowników zamkniętych o małych grubościach ścianek ze stopów aluminium serii 7xxx, techniką wyciskania zgrzewającego.

Wartość projektu: 14 060 661,00 zł
Dofinansowanie: 8 870 447,00 zł

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich – Lider
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych
 • Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/ncbr

Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania

Informujemy, ze Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania” (akronim: SUPERCOATS)

Celem projektu jest opracowanie technologii osadzania cienkich powłok z nowych supertwardych materiałów, którymi są wieloskładnikowe borki wolframu domieszkowane wybranymi metalami przejściowymi, które zapewnią zwiększenie trwałości narzędzi w procesach kucia i wyciskania.

Wartość projektu: 14 081 016,79 zł

Kwota dofinansowania: 11 434 381,89 zł

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej - Lider
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Państwowej Akademii Nauk
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
 • Politechnika Wrocławska
 • Albatros Aluminium Sp. z o.o.
 • Sanha Polska Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/ncbr