Przetargi i zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert dostawy następujących towarów i usług

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • pięciu końcówek stempla dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • pięciu końcówek stempla dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE:

 • pięciu końcówek stempla dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 7” i nacisku 2500T,
 • pięciu końcówek stempla dedykowanych dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T,

na potrzeby realizacji projektu „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który można pobrać TUTAJ.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 22 marca 2021r. do godz. 16:00 osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem postanowienia poniższego.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany w pkt. 1 powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS REGARDING SUPPLY OF:

 • Five dummy blocks dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • Five dummy blocks dedicated for aluminium extrusion press 10” 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • Five dummy blocks dedicated for aluminium extrusion press 7” 2500T,
 • Five dummy blocks dedicated for aluminium extrusion press 10” 3750T,

as a part of project „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached HERE.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on March 22nd 2021, 4:00 p.m. (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause 1 above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE:

 • kontenera specjalnego dedykowanego dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest DOSTARCZENIE:

 • kontenera specjalnego dedykowanego dla prasy do wyciskania kształtowników aluminiowych o średnicy wlewka 10” i nacisku 3750T,

na potrzeby realizacji projektu „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który można pobrać TUTAJ.

Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, do 6 kwietnia 2021r. do godz. 16:00 osobiście pod adresem Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań (za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem), z zastrzeżeniem postanowienia poniższego.

Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany w pkt. 1 powyżej. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prawo@albatros-aluminium.com

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres prawo@albatros-aluminium.com


CALL FOR TENDERS REGARDING SUPPLY OF:

 • special container dedicated for aluminium extrusion press 10” 3750T.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. with its registered office in 61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27, Poland hereby calls for tenders regarding SUPPLY of:

 • special container dedicated for aluminium extrusion press 10” 3750T,

as a part of project „Wyciskanie zgrzewające wysokowytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx”, contract for the grant no. TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019. Project shall be co-founded by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju as a part of programme Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Exact specification of the subject of tender, required documents, criteria concerning tenderers, offers’ assesment criteria as well as procedure of this proceeding are determined in: “Call for tenders” attached HERE.

Complete offers are to be made in writing, in Polish or English, and delivered personally in a closed package or envelope, not later than on April 6th 2021, 4:00 p.m. (deadline for tenderers). The destination address for making offers shall be Purchaser’s premises: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska (each offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth above, except for the case stipulated below).

The offers may also be sent by post, in a registered form, or by courier providing however that in each case the offer shall be considered made on a date when it has been delivered to the address set forth under clause 1 above. The offer may also be sent by e-mail directly to prawo@albatros-aluminium.com

Validity of each offer shall be 30 days calculated as from the deadline for tenderers.

Any questions regarding present proceeding should be put in a written form on address: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań, Polska or on e-mail address: prawo@albatros-aluminium.com

albatros-przetargi-foto